ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์

EasyKids Robotics

จากประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บวกกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงานด้านวิศวกรรมของ
ครูโน้ต ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม และทีมงานเป็นระยะเวลาหลายปี จนปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น EasyKids Robotics ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์
ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ทุกวัย รวมถึงการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสสร้างหุ่นยนต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กยุคใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

EasyKids Robotics จะสอนให้น้อง ๆ ลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การให้น้อง ๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหา น้อง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไป สาเหตุของปัญหา และค่อย ๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหา มีทางออก เป็นการสร้างพื้นฐานการคิดและจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้อง ๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย
การทำงานในอนาคต หรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา

“ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ”

CODING & ROBOTICS COURSES

KIDS
Ages 5-7
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Computer Skills

Unplugged Coding

Basic Block-Based Coding :
 • Block-Based Coding
 • MakeCode
 • mBlock5
 • ScratchJR
 • PictoBlox (AI)

Basic Robotics

JUNIORS
Ages 8-12
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Programming Language :
 • Block-Based Coding
 • Python
 • C/C++

Coding Program :
 • Block-Based Coding
 • MakeCode
 • mBlock5
 • Scratch
 • Python
 • Arduino Block
 • TinkerCad (3D)
 • PictoBlox (AI)

Robotics :
 • BBC micro:bit
 • micro:bit Robot
 • mBot
 • Arduino Robot

SENIORS
Ages 12+
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Programming Language :
 • Python
 • C/C++
 • Linux
 • HTML
 • Swift

Coding Program :
 • Arduino IDE
 • Python
 • Fusion 360
 • ROS (Robot Operating System)
 • Engineering Design

Advanced Robotics :
 • Arduino Robot
 • K210
 • ESP32
 • Raspberry Pi
 • Arduino Robot
 • Robot Arm
 • ชุดอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

PROJECT
Ages 12+

Let’s make your own project !!

⊙ Coding
⊙ Robotics
⊙ Circuits
⊙ 3D Printing
⊙ Laser Cutting
⊙ Maker Space
⊙ Electronics Lab
⊙ STEAM : Science Technology      Engineering Art Mathematics

Coding & Robotics Workshop / Camp

จัดกิจกรรมอบรมสำหรับโรงเรียน สถาบัน องค์กร ห้างสรรพสินค้า กลุ่มส่วนตัว ฯลฯ ทั่วประเทศ รวมถึงการอบรมแบบ Online
ครบวงจรในที่เดียว ตั้งแต่ออกแบบกิจกรรมและหลักสูตร จัดกิจกรรมอบรม พร้อมผลิตชุดอุปกรณ์สำหรับการ Workshop / Camp
จัดการแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน รวมถึงการประเมินผล และมอบ Certificate ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม

Acquired Skills

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

Robotics

ออกแบบ, สร้างสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และนวัตกรรมต่างๆ

Circuits

เรียนรู้การต่อ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

Coding

เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
หลากหลายภาษา

3D Printing

เรียนรู้การเขียนแบบ 3D
และสร้างชิ้นงานของตัวเอง

Creativity

เสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์และการลงมือทำ

Confidence

สร้างความมั่นใจที่เกิดจากความ
คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

Communication

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ การสื่อสารอย่างเป็นระบบ

Collaboration

ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นผู้นำ

Laser Cutting

เรียนรู้การออกแบบและ การตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์

เครื่องมือช่างต่างๆ

เรียนรู้และฝึกการใช้งาน เครื่องมือช่างประเภทต่างๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำความรู้จักกับบอร์ด มอเตอร์
เซนเซอร์ แบตเตอรี่ กล้อง ฯลฯ

เรียนรู้แบบบูรณาการ

Science Technology
Engineering Art Mathematic

Critical Thinking

การใช้เหตุผลในการคิด วิเคราะห์ปัญหา ฝึกทักษะการ แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

Time Management

การบริหารเวลา เพื่อทำงาน ให้สําเร็จตามเป้าหมายใน เวลาที่กำหนด

Emotional Intelligence

การรับรู้อารมณ์ของตนเองและ
ผู้อื่น และบริหารจัดการอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

Growth Mindset

ความคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่า
ความสามารถเกิดจากการเรียน
รู้และความพยายาม

HARD SKILLS

Robotics

ออกแบบ, สร้างสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และนวัตกรรมต่างๆ

Circuits

เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

Coding

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา

3D Printing

เรียนรู้การเขียนแบบ 3D และสร้างชิ้นงานของตัวเอง

Laser Cutting

เรียนรู้การออกแบบและการตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์

เครื่องมือช่างต่างๆ

เรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องมือช่างประเภทต่างๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำความรู้จักกับบอร์ด มอเตอร์ เซนเซอร์ แบตเตอรี่ กล้อง ฯลฯ

การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Science Technology Engineering Art Mathematic

SOFT SKILLS

Creativity

เสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์และการลงมือทำ

Confidence

สร้างความมั่นใจที่เกิดจากความ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

Communication

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ การสื่อสารอย่างเป็นระบบ

Collaboration

ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นผู้นำ

Critical Thinking

การใช้เหตุผลในการคิด วิเคราะห์ปัญหา ฝึกทักษะการ แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

Time Management

การบริหารเวลา เพื่อทำงาน ให้สําเร็จตามเป้าหมายใน เวลาที่กำหนด

Emotional Intelligence

การรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

Growth Mindset

กรอบความคิดแบบเติบโต ที่เชื่อว่าความสามารถเกิดจากการเรียนรู้และความพยายาม

GALLERY

VIDEOS

TESTIMONIALS

EasyKids ครอบครัวของลูกชาย ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่มีแนวคิดแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนจะได้คิดและลงมือทำเองโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ตั้งแต่รู้จัก EasyKids มากว่า 4 ปี เห็นได้ชัดเจนว่าลูกชายพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ด้าน จากการเรียนรู้ สู่การแข่งขันจนถึงระดับนานาชาติ รางวัลที่ได้มาคือกำไรชีวิต แต่ประสบการณ์จริงที่ได้จาก EasyKids คือสิ่งที่จะนำไปใช้ต่อไปในการใช้ชีวิตจริงต่อไปในอนาคต เราคือ EasyKids Family

แม่อบ
คุณแม่น้องอันอัน
กันต์ กาญจนพิพัฒน์กุล

EasyKids Robotics เป็นเสมือนห้องเรียนชีวิต เป็นห้องเรียนแห่งการสร้างสรรค์ ลูกชายได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม การออกแบบ การสร้างและการประดิษฐ์นวัตกรรมหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เสริมทักษะชีวิตในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยครูผู้สอนเป็นทั้งครูและโค้ช ทุ่มเทเพื่อเด็กด้วยใจรัก มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกชายวัยประถม ได้มีโอกาสสะสมประสบการณ์จากการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้รับทั้งถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ถือเป็นรางวัลชีวิตที่หาได้ยาก ที่สำคัญคือลูกชายมีความสุขทุกครั้งที่ได้เรียนที่ EasyKids Robotics ค่ะ ขอบคุณที่ดูแลลูกชายเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันและดีใจที่ได้ร่วมเป็นครอบครัว EasyKids Robotics ค่ะ

แม่ขวัญ
คุณแม่น้องต้าร์ลี่
ณัฐกรณ์ นันทการณ์

ประมาณ 3 ปีที่แล้ว Luka เป็นเด็กติดเกมส์ จึงคิดหาวิธีหาสิ่งที่ลูกสนใจและมีความสุขไปด้วย จนได้ไปเจอ EasyKids Robotics และครูโน้ต ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าอยากจะให้ลูกเล่นเกมส์น้อยลง มีกิจกรรมทำ และมีความสุขด้วย พอน้องได้มาเรียน น้องมีความสุขมาก น้องสามารถพัฒนาตนเอง และทำผลงานร่วมกับคุณครู และพี่ ๆ ต่างสถานบัน มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีเป้าหมายในชีวิต รู้ว่าอนาคตน้องอยากจะเดินไปทางใด น้องเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้ว่าเมื่อใดที่ล้มและลุกขึ้นสู้ เรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหา ร่วมกับทีม ขอบคุณ EasyKids Robotics Family ที่ช่วยผลักดันน้อง จากเด็กติดเกมส์ สู่การแข่งขันระดับชาติ และยังช่วยผลักดันให้น้องพัฒนาตนเอง และค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

แม่เล็ก
คุณแม่น้อง Luka
Luka Chanakan Bond

ลูกชายคนโตเริ่มเรียนที่ EasyKids Robotics ตั้งแต่ 6 ขวบ จากที่เคยเป็นเด็กน้อย จนตอนนี้น้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถเขียน code ได้หลายโปรแกรม รวมถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐานได้ น้องมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ น้องชอบไปเรียนมาก จนปัจจุบันลูกชายคนเล็กก็ได้ตามพี่มาเรียนด้วย ขอบคุณ EasyKids Robotics ที่เป็นสถานที่คุณภาพให้เด็ก ๆ ได้เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิตอล

ครอบครัวอักกะรังสี
น้องพีท & น้องแพท

EasyKids ครอบครัวของน้องปิ่น น้องปลาย 2 ปีแรกเราขึ้นไปเรียนที่เชียงใหม่ช่วงปิดเทอม 2 ปีถัดมา คุณแม่ให้ครูโน้ตดูแลน้องปิ่น น้องปลายเต็มรูปแบบในทุกหลักสูตรที่มีสอน EasyKids ส่งเสริมและช่วยดึงศักยภาพของน้องๆ ออกมาได้อย่างเต็มที่ น้อง ๆ เรียนออนไลน์ตลอดมา ลงแข่งขันหลายรายการ ครูโน้ตช่วยแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ที่น้องๆ สนใจ และที่สำศัญที่สุด น้อง ๆ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปนำเสนอจนได้ทุนการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติและได้ทุนจากบริษัทเทคโนโลยีด้วยความสามารถในด้าน Robotic ปัจจุบันน้อง ๆ พัฒนาตัวเองจากการดูแลของ EasyKids จนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องต่อ ๆ ไป จนสามารถสร้างรายได้ดูแลตัวเองได้ ขอบคุณครอบครัวนี้ ที่สนับสนุนเด็กๆ ด้วยความรักและจริงใจ

แม่สุ
คุณแม่น้องปิ่น น้องปลาย
จังหวัดอุดรธานี

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.