ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์

EasyKids Robotics

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมของ ครูโน้ต ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม และทีมงาน มาเป็นระยะเวลาหลายปี จนพัฒนามาเป็น EasyKids Robotics
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ทุกวัย รวมถึงการส่งเสริมให้น้อง ๆ
ได้มีโอกาสสร้างหุ่นยนต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กยุคใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

EasyKids Robotics จะสอนให้น้อง ๆ ลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การให้น้อง ๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหา น้อง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไป สาเหตุของปัญหา และค่อย ๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหา มีทางออก เป็นการสร้างพื้นฐานการคิดและจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้อง ๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย การทำงานในอนาคต หรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา

“ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ”

CODING & ROBOTICS COURSES

KIDS
Ages 5-7
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Computer Skills

Unplugged Coding

Basic Block-Based Coding :
 • Block-Based Coding
 • MakeCode
 • mBlock5
 • ScratchJR
 • PictoBlox (AI)

Basic Robotics

JUNIORS
Ages 8-12
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Programming Language :
 • Block-Based Coding
 • Python
 • C/C++

Coding Program :
 • Block-Based Coding
 • MakeCode
 • mBlock5
 • Scratch
 • Python
 • Arduino Block
 • TinkerCad (3D)
 • PictoBlox (AI)

Robotics :
 • BBC micro:bit
 • micro:bit Robot
 • mBot
 • Arduino Robot

SENIORS
Ages 12+
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Programming Language :
 • Python
 • C/C++
 • Linux
 • HTML
 • Swift

Coding Program :
 • Arduino IDE
 • Python
 • Fusion 360
 • ROS (Robot Operating System)
 • Engineering Design

Advanced Robotics :
 • Arduino Robot
 • K210
 • ESP32
 • Raspberry Pi
 • Arduino Robot
 • Robot Arm
 • ชุดอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

PROJECT
Ages 12+

Let’s make your own project !!

⊙ Coding
⊙ Robotics
⊙ Circuits
⊙ 3D Printing
⊙ Laser Cutting
⊙ Maker Space
⊙ Electronics Lab
⊙ STEAM : Science Technology      Engineering Art Mathematics

Coding & Robotics Workshop / Camp

จัดกิจกรรมอบรมสำหรับโรงเรียน สถาบัน องค์กร ห้างสรรพสินค้า กลุ่มส่วนตัว ฯลฯ ทั่วประเทศ รวมถึงการอบรมแบบ Online
ครบวงจรในที่เดียว ตั้งแต่ออกแบบกิจกรรมและหลักสูตร จัดกิจกรรมอบรม พร้อมผลิตชุดอุปกรณ์สำหรับการ Workshop / Camp
จัดการแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน รวมถึงการประเมินผล และมอบ Certificate ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ทักษะที่น้อง ๆ จะได้รับ

HARD SKILLS

Robotics

ออกแบบ, สร้างสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และนวัตกรรมต่างๆ

Circuits

เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

Coding

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา

3D Printing

เรียนรู้การเขียนแบบ 3D และสร้างชิ้นงานของตัวเอง

Laser Cutting

เรียนรู้การออกแบบและการตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์

เครื่องมือช่างต่างๆ

เรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องมือช่างประเภทต่างๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำความรู้จักกับบอร์ด มอเตอร์ เซนเซอร์ แบตเตอรี่ กล้อง ฯลฯ

การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Science Technology Engineering Art Mathematic

Robotics

ออกแบบ, สร้างสิ่งประดิษฐ์
หุ่นยนต์ และนวัตกรรมต่างๆ

Circuits

เรียนรู้การต่อ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

Coding

เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
หลากหลายภาษา

3D Printing

เรียนรู้การเขียนแบบ 3D
และสร้างชิ้นงานของตัวเอง

Laser Cutting

เรียนรู้การออกแบบและ
การตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์

เครื่องมือช่างต่างๆ

เรียนรู้และฝึกการใช้งาน
เครื่องมือช่างประเภทต่างๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำความรู้จักกับบอร์ด มอเตอร์
เซนเซอร์ แบตเตอรี่ กล้อง ฯลฯ

การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Science Technology
Engineering Art Mathematic

SOFT SKILLS

Creativity

เสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์และการลงมือทำ

Confidence

สร้างความมั่นใจที่เกิดจากความ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

Communication

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ การสื่อสารอย่างเป็นระบบ

Collaboration

ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นผู้นำ

Critical Thinking

การใช้เหตุผลในการคิด วิเคราะห์ปัญหา ฝึกทักษะการ แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

Time Management

การบริหารเวลา เพื่อทำงาน ให้สําเร็จตามเป้าหมายใน เวลาที่กำหนด

Emotional Intelligence

การรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

Growth Mindset

กรอบความคิดแบบเติบโต ที่เชื่อว่าความสามารถเกิดจากการเรียนรู้และความพยายาม

Creativity

เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และการลงมือทำ

Confidence

สร้างความมั่นใจที่เกิดจากความ
คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

Communication

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
การสื่อสารอย่างเป็นระบบ

Collaboration

ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม
และทักษะการเป็นผู้นำ

Critical Thinking

การใช้เหตุผลในการคิด
วิเคราะห์ปัญหา ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

Time Management

การบริหารเวลา เพื่อทำงาน
ให้สําเร็จตามเป้าหมายใน
เวลาที่กำหนด

Emotional Intelligence

การรับรู้อารมณ์ของตนเองและ
ผู้อื่น และบริหารจัดการอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

Growth Mindset

ความคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่า
ความสามารถเกิดจากการเรียน
รู้และความพยายาม

GALLERY

ผลงานของน้อง ๆ