CODING & ROBOTICS COURSE
KIDS : Ages 5-7

EasyKids Coding & Robotics for KIDS เหมาะสำหรับน้อง ๆ รุ่นเล็ก อายุ 5-7 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

EasyKids Robotics จะสอนให้น้อง ๆ ลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การให้น้อง ๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหา
น้อง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไป สาเหตุของปัญหา และค่อย ๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหา มีทางออก
เป็นการสร้างพื้นฐานการคิดและจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้อง ๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย การทำงานในอนาคต หรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา

“ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ”

การเรียนรู้ของน้อง ๆ จะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก

Computer Skills :​

เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เช่น การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ การใช้ Mouse เป็นต้น

Unplugged Coding :​

สร้างความเข้าใจพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Computer สอนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย การเล่นที่สนุกสนาน เช่น บัตรคำ ปริศนา บอร์ดเกมดินสอสี อุปกรณ์ และสิ่งของต่าง ๆ รอบตัวมาประกอบกัน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทางร่างกาย เพื่อเป็นสื่อในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดการเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พัฒนาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และฝึกให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

Basic Block-Based Coding :​

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย
• Block-Based Coding
• MakeCode
• mBlock5
• Scratch
• PictoBlox (AI)
• TinkerCad (3D Modelling)

Basic Robotics :​

เรียนรู้ส่วนประกอบและระบบการทำงานของหุ่นยนต์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ของหุ่นยนต์ ฝึกการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจต่างๆ ส่งเสริมให้น้องๆ เข้าใจหลักการและความสำคัญของอุปกรณ์ทุกส่วนของหุ่นยนต์ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาทางวิศวกรรมเพื่อให้เป็นไปตามแนวการเรียนของวิชาวิทยาการคำนวณ

ฝึกทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ EF : Executive Functions

EF เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ของสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ และการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งชีวิตครอบครัว

ทั้งนี้ ช่วงวัย 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาที่สมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้ดีที่สุด พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียน วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แม้จะยังพัฒนาได้ แต่จะไม่ได้มากเท่ากับการพัฒนาในช่วงปฐมวัย

Working Memory  ความจำที่นำมาใช้งาน ความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวล และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการ

Inhibitory Control  การยั้งคิดและควบคุมแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจนสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมในกาลเทศะที่สมควรได้ เด็กที่ขาดความยับยั้งชั่งใจก็เหมือน “รถที่ขาดเบรก”

Shift หรือ Cognitive Flexibility  การยืดหยุ่นความคิด สามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ยืดหยุ่นพลิกแพลงหาทางออกใหม่ ๆ และคิดนอกกรอบได้

Focus / Attention  การจดจ่อใส่ใจ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่วอกแวกต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก

Emotional Control  การควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการกับความเครียดได้ มีอารมณ์มั่นคง และแสดงออกอย่างไม่รบกวนผู้อื่น

Planning and Organizing  การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวม การจัดลำดับความสำคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน

Self-Monitoring  การรู้จักประเมินตนเอง รวมถึงการตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่อง และรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรเพื่ออะไร และได้ผลอย่างไร

Initiating  การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด เมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

Goal-Directed Persistence  ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมายเมื่อตั้งใจและลงมือทำแล้ว มีความมุ่งมั่นบากบั่น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความสำเร็จ

Acquired Skills

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

Robotics

ออกแบบ, สร้างสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และนวัตกรรมต่างๆ

Circuits

เรียนรู้การต่อ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

Coding

เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
หลากหลายภาษา

3D Printing

เรียนรู้การเขียนแบบ 3D
และสร้างชิ้นงานของตัวเอง

Creativity

เสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์และการลงมือทำ

Confidence

สร้างความมั่นใจที่เกิดจากความ
คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

Communication

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ การสื่อสารอย่างเป็นระบบ

Collaboration

ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นผู้นำ

Laser Cutting

เรียนรู้การออกแบบและ การตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์

เครื่องมือช่างต่างๆ

เรียนรู้และฝึกการใช้งาน เครื่องมือช่างประเภทต่างๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำความรู้จักกับบอร์ด มอเตอร์
เซนเซอร์ แบตเตอรี่ กล้อง ฯลฯ

เรียนรู้แบบบูรณาการ

Science Technology
Engineering Art Mathematic

Critical Thinking

การใช้เหตุผลในการคิด วิเคราะห์ปัญหา ฝึกทักษะการ แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

Time Management

การบริหารเวลา เพื่อทำงาน ให้สําเร็จตามเป้าหมายใน เวลาที่กำหนด

Emotional Intelligence

การรับรู้อารมณ์ของตนเองและ
ผู้อื่น และบริหารจัดการอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

Growth Mindset

ความคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่า
ความสามารถเกิดจากการเรียน
รู้และความพยายาม

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.