CODING & ROBOTICS COURSE
PROJECT : Ages 12+

EasyKids Coding & Robotics for PROJECT เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่มีพื้นฐานการเขียน Code

Let’s Build, Code and Control your own robot!!
ออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์… เขียนโปรแกรม… และสนุกกับภารกิจต่าง ๆ ครบทุกประสบการณ์

จุดประกายจินตนาการอันไร้ขอบเขต กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด มีความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ในการสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ น้อง ๆ จะได้พัฒนา
ทักษะการคิด การสังเกต ตั้งคำถาม แก้ปัญหา การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ EasyKids Robotics ได้จัดเตรียมสถานที่ที่ครบครันด้วยวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและ
ชี้แนะแนวทางการคิดค้น การออกแบบ การประดิษฐ์ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งการอบรมการใช้เครื่องมือก่อนเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์ น้องๆ สามารถหาความรู้ได้
จากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเองและก้าวขึ้นมาเป็น Maker ได้อย่างเต็มตัว

EasyKids Robotics จะสอนให้น้อง ๆ ลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
การเขียน Code อาจจะไม่สำเร็จในครั้งแรกที่เริ่มเขียน ในแต่ละภารกิจที่น้อง ๆ ได้รับโจทย์ น้อง ๆ จะต้อง…

วิเคราะห์โจทย์ >> ลงมือเขียน Code >> ทดลอง >> หาข้อผิดพลาด >> แก้ไขปัญหา >> ทดลองซ้ำ >> ปรับแก้ไปเรื่อย ๆ จนภารกิจสำเร็จ

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของเราจะช่วยฝึกฝนน้อง ๆ ในเรื่องของ “ความพยายามและความอดทน”

การให้น้อง ๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหาน้อง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไปสาเหตุของปัญหา
และค่อย ๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหา มีทางออกเป็นการสร้างพื้นฐานการคิด
และจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้อง ๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย การทำงานในอนาคตหรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา

“ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ”

ทักษะที่น้องๆ จะได้รับ

HARD SKILLS

Robotics

ออกแบบ, สร้างสิ่งประดิษฐ์
หุ่นยนต์ และนวัตกรรมต่างๆ

Circuits

เรียนรู้การต่อ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

Coding

เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
หลากหลายภาษา

3D Printing

เรียนรู้การเขียนแบบ 3D
และสร้างชิ้นงานของตัวเอง

Laser Cutting

เรียนรู้การออกแบบและ
การตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์

เครื่องมือช่างต่างๆ

เรียนรู้และฝึกการใช้งาน
เครื่องมือช่างประเภทต่างๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำความรู้จักกับบอร์ด มอเตอร์
เซนเซอร์ แบตเตอรี่ กล้อง ฯลฯ

การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Science Technology
Engineering Art Mathematic

SOFT SKILLS

Creativity

เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และการลงมือทำ

Confidence

สร้างความมั่นใจที่เกิดจากความ
คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

Communication

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ
การสื่อสารอย่างเป็นระบบ

Collaboration

ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม
และทักษะการเป็นผู้นำ

Critical Thinking

การใช้เหตุผลในการคิด
วิเคราะห์ปัญหา ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

Time Management

การบริหารเวลา เพื่อทำงาน
ให้สําเร็จตามเป้าหมายใน
เวลาที่กำหนด

Emotional Intelligence

การรับรู้อารมณ์ของตนเองและ
ผู้อื่น และบริหารจัดการอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

Growth Mindset

ความคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่า
ความสามารถเกิดจากการเรียน
รู้และความพยายาม