Coding Robot For BBC micro:bit

บรรยากาศการอบรมการเขียนโปรแกรม Coding Robot For BBC micro:bit ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMAT) เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูธนสิน ครูรุ่งทิพย์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่เห็นความสำคัญในการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ Coding และเปิดโอกาสให้ทาง EasyKidsRobotics จัดการอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณครูเอกพันธ์ จากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ที่มาร่วมอบรมและสร้างความสนุกสนานในการอบรมครั้งนี้มากขึ้น
หวังว่าการเรียนการสอนครั้งนี้จะให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ต่อยอดความคิดที่สร้างสรรค์ออกแบบโครงงานหรือหุ่นยนต์ในความฝันได้ในอนาคตนะครับ…^^

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.