CODING & ROBOTICS COURSE JUNIORS : Ages 8-12

EasyKids Coding & Robotics for JUNIORS เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 8-12 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

“ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ”
การเขียน Code อาจจะไม่สำเร็จในครั้งแรกที่เริ่มเขียน ในแต่ละภารกิจที่น้อง ๆ ได้รับโจทย์ น้อง ๆ จะต้อง…

วิเคราะห์โจทย์  >>  ลงมือเขียน  Code  >>  ทดลอง  >>  หาข้อผิดพลาด  >>  แก้ไขปัญหา  >>  ทดลองซ้ำ  >>  ปรับแก้ไปเรื่อย ๆ จนภารกิจสำเร็จ

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของเราจะช่วยฝึกฝนน้อง ๆ ในเรื่องของ “ความพยายามและความอดทน”

การให้น้อง ๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหาน้อง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไปสาเหตุของปัญหา
และค่อย ๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหา มีทางออกเป็นการสร้างพื้นฐานการคิด
และจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้อง ๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย การทำงานในอนาคตหรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา

1
JUNIORS : Lesson 1
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 0 students
Lectures: 1
Level: Intermediate