ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม

ประสบการณ์

บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติกส์ (เชียงใหม่) — กรรมการผู้
จัดการ
ปี 2019 – ปัจจุบัน

 • ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  EasyKids Robotics
 • อบรมการเขียนโปรแกรมให้กับโรงเรียน และ
  สถาบันต่างๆ

บริษํท ออลสตาร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (กรุงเทพ) —
กรรมการผู้จัดการ
ปี 2019 – ปัจจุบัน

 • ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  Codemy Robotics
 • อบรมการเขียนโปรแกรมให้กับโรงเรียน และ
  สถาบันต่างๆ

หน่วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ — นักวิจัย
และพัฒนาหุ่นยนต์
ปี 2011 – ปี 2019

 • หน่วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ — ปริญญาโท
ปี 2016 – ปี 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.