CODING & ROBOTICS COURSE
JUNIORS : Ages 8-12

CODING & ROBOTICS COURSE
JUNIORS :
Ages 8-12

EasyKids Coding & Robotics for JUNIORS เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 8-12 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

“ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ”
การเขียน Code อาจจะไม่สำเร็จในครั้งแรกที่เริ่มเขียน ในแต่ละภารกิจที่น้อง ๆ ได้รับโจทย์ น้อง ๆ จะต้อง…

วิเคราะห์โจทย์  >>  ลงมือเขียน  Code  >>  ทดลอง  >>  หาข้อผิดพลาด  >>  แก้ไขปัญหา  >>  ทดลองซ้ำ  >>  ปรับแก้ไปเรื่อย ๆ จนภารกิจสำเร็จ

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของเราจะช่วยฝึกฝนน้อง ๆ ในเรื่องของ “ความพยายามและความอดทน”

การให้น้อง ๆ ได้เจอโจทย์และแก้ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นใจ ไม่กลัว และไม่หนีปัญหาน้อง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ รู้ที่มาที่ไปสาเหตุของปัญหา
และค่อย ๆ หาวิธีแก้ หากวิธีนี้ไม่สำเร็จก็เปลี่ยนวิธีใหม่ ทักษะนี้สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพวกเขาได้ ทำให้รู้สึกว่าทุกปัญหา มีทางออกเป็นการสร้างพื้นฐานการคิด
และจิตใจให้เข้มแข็ง มีความพยายามมากขึ้น ให้น้อง ๆ พร้อมต่อยอดไปได้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าการเข้ามหาวิทยาลัย การทำงานในอนาคตหรือทำอะไรก็ตามในชีวิตของพวกเขา

การเรียนรู้ของน้อง ๆ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

CODING :​

สนุกกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่ไม่ยาก เสริมสร้างจินตนาการด้วย Block-Based Coding การต่อ Block คำสั่งที่ใช้วิธีลาก-วางคำสั่งให้เป็นลำดับต่อ ๆ กัน เรียน รู้และสะสมประสบการณ์กับการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย ลงมือทำจริงด้วยตัวเอง พร้อมทั้งพัฒนาความซับซ้อนของโจทย์ภารกิจให้ท้าทายมากขึ้นตามลำดับ

Programming Language :
• Block-Based Coding
• Python
• C/C++

Coding Program :
• Block-Based Coding
• MakeCode
• mBlock5
• Scratch
• Python
• Arduino Block
• TinkerCad (3D)
• PictoBlox (AI)
• Engineering Design

ROBOTICS :​

เรียนรู้ส่วนประกอบและระบบการทำงานของหุ่นยนต์รวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ ฝึกการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ ส่งเสริมให้น้อง ๆ เข้าใจหลักการและความสำคัญของอุปกรณ์ทุกส่วนของหุ่นยนต์ พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหาทางด้านพื้นฐานวิศวกรรมเพื่อให้เป็นไปตามแนวการเรียนของวิชาวิทยาการคำนวณ และ STEAM Education (Science Technology Engineering Art Mathematics) รวมถึงเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตได้

อุปกรณ์ที่ใช้สอน :
• BBC micro:bit
• micro:bit Robot
• mBot
• Arduino Uno
• Arduino Robot
• ชุดอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

Acquired Skills

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

Robotics

ออกแบบ, สร้างสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และนวัตกรรมต่างๆ

Circuits

เรียนรู้การต่อ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

Coding

เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
หลากหลายภาษา

3D Printing

เรียนรู้การเขียนแบบ 3D
และสร้างชิ้นงานของตัวเอง

Creativity

เสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์และการลงมือทำ

Confidence

สร้างความมั่นใจที่เกิดจากความ
คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

Communication

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ การสื่อสารอย่างเป็นระบบ

Collaboration

ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นผู้นำ

Laser Cutting

เรียนรู้การออกแบบและ การตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์

เครื่องมือช่างต่างๆ

เรียนรู้และฝึกการใช้งาน เครื่องมือช่างประเภทต่างๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำความรู้จักกับบอร์ด มอเตอร์
เซนเซอร์ แบตเตอรี่ กล้อง ฯลฯ

เรียนรู้แบบบูรณาการ

Science Technology
Engineering Art Mathematic

Critical Thinking

การใช้เหตุผลในการคิด วิเคราะห์ปัญหา ฝึกทักษะการ แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน

Time Management

การบริหารเวลา เพื่อทำงาน ให้สําเร็จตามเป้าหมายใน เวลาที่กำหนด

Emotional Intelligence

การรับรู้อารมณ์ของตนเองและ
ผู้อื่น และบริหารจัดการอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

Growth Mindset

ความคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่า
ความสามารถเกิดจากการเรียน
รู้และความพยายาม

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.